ADALET MYO

Go to content

Main menu

ESASLAR

AKADEMİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen önlisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, önlisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 12/08/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Yüksekokul: Adalet Meslek Yüksekokulunu
b) Müdür: Yüksekokul Müdürünü,
c) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
d) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Yüksekokulun akademik takvimi, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar Cumartesi günleri de yapılabilir.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.
(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin olarak bir haftanın beş eğitim-öğretim gününde yapılan teorik ders, uygulama, staj, bilgi beceri ve yetkinliklerin kazanılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin toplamı 60 AKTS’dir. Haftalık ders saatleri toplamının üst sınırı 40 saattir ve bu sınır aşılamaz.  
(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz.
(4) Dersler bir veya iki yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir. Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan eğitim-öğretim programlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar halinde gösterilir.
(5) Her yıl açılacak olan seçimlik derslerden birinci ve ikinci sınıf öğrencileri güz yarıyılında iki, bahar yarıyılında bir ders seçeceklerdir. İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim-öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıl veya yıllardan birinde, o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir. Öğrenciler kaydolmak istedikleri seçimlik dersleri kayıt yenileme esnasında seçeceklerdir.
(6) Seçimlik dersler her sınıfın güz ve bahar yarıyılında okutulur ve bu derslerin ara sınavları zorunlu derslerin ara sınavları ile birlikte; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.    
(7) Seçimlik derslerde öğrencilerin dengeli dağılımını sağlamak amacı ile Yüksekokul Müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarından yararlanma (Başlığı ile birlikte değişik: SK-19/01/2016-452/06)
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, ilk kayıt olduğu öğretim döneminden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 4 (dört) yıl içinde öğrenimini tamamlamak zorundadır.
(2) Azami süreler sonunda takip ettiği öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı ve yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavına girme hakkı elde edemediği toplam ders sayısı beşten fazla olmamak kaydı ile, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlardan yararlanabilmeleri için, başarısız oldukları dersleri en az bir kez almış ve bu Uygulama Esasları gereğince yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartlarını tümüyle yerine getirmiş olmaları gerekir. Azami süreler sonunda hiç almadığı ve yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavına girme hakkı elde edemediği toplam ders sayısı beşten fazla olan öğrenciler ile, ek sınavlar sonunda toplam sorumlu olduğu ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını beş derse indirenler ile ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere iki öğretim yılı ek süre verilir. Ek süreler sonunda sorumlu olduğu ders sayısını bir derse indiremeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Sorumlu olduğu ders sayısını bir derse indiren öğrencilere ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkını kaybeden öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
(3) Azami süreler içinde takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini ve stajını başarmış olan öğrenciler için 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır.
Sınıf geçme
MADDE 8 – (1) Yüksekokulda  “sınıf geçme” sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
(2) Yüksekokulda mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
(3) Öğrenci her bir dersten ayrı ayrı başarılı olmak; başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorundadır. Birinci sınıfta, zorunlu derslerin ikisinden, seçimlik derslerin üçünden başarısız olan öğrenci üst sınıftan ders alabilir. Üst sınıftan ders alabilme sınırının belirlenmesinde, ortak zorunlu dersler ile seçimlik dersler dikkate alınmaz.
(4) Yukarıdaki şartları sağlamak ve haftalık azami ders saatine ilişkin sınırlandırmalara uymak kaydıyla, birinci sınıftan toplam üç zorunlu dersten başarısız olan öğrencinin ikinci sınıftan ders alması mümkün değildir.
(5) Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan dersler, bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Öğrenci eğitim-öğretim ve haftalık ders programlarına uygun olarak, derslere devam etme zorunluluğunu aksatmayacak şekilde derslerini alır. Öğrencinin tekrarlamak zorunda olduğu derslerin çokluğu veya haftalık ders programlarında yeni alacağı derslerin tekrarlayacağı dersler ile çakışması nedenleri ile yazılacağı yıl programındaki derslerin bir kısmını veya tümünü alamaması, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen sürelerin işlemesini engellemez.
(6) Sınıf not ortalaması (SNO), ortalaması istenen sınıfa ait öğretim planında belirtilen derslerin başarı notlarının derslerin kredisi ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o sınıftaki derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(7) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar öğretim programı çerçevesinde yer alan tüm derslerin, başarı notlarının, derslerin kredisi ile çarpılıp, toplanarak elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
(8) GNO ve SNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(9) Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur.
Mali yükümlülükler
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(2) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.
(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Dersler
Üniversiteye kayıt şartları ve gerekli belgeler
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.
Yatay-dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Yüksekokulda yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez, ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir.
Anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği
MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca ortak program açılabilir.
(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
Dönem/ders kaydı
MADDE 14 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla Yüksekokul Yönetim Kurulunda belirlenerek ilan edilir.
(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yılda öğrenimine devam edemez.
Stajlar (Başlığı ile birlikte değişik: SK-08/08/2017-476/08)
Madde 15 – (1) Yarıyıl içi veya yıl içi stajları dışında, öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajların yapılma ve değerlendirilme şartlarına ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan Yüksekokul Staj Yönergesi ile belirlenir.
(2) Yaptığı stajı başarılı görülmeyen öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez.
Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi
Madde 16 – (1) Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirmeleri
Sınavlar ve sınavların yapılışı
MADDE 17 – (1) Dersler için her yarıyıl içinde bir ara sınav ve eğitim dönemi sonunda yarıyıl sonu/yıl sonu ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Her dersin sınavları ayrı ayrı yapılır ve değerlendirilir.
(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.
(3) Öğrenciler her yarıyılda veya yılda açılan ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasına, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına katılmamış olan öğrenci, o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır.
(4) Ara sınav, yarıyıl sonu/ yıl sonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde yapılacağı belirtilmek sureti ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programlarına göre yapılır.
(5) Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı olmadan ara, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılmaz.
(6) Her yarıyıl veya yılsonunda yalnız o yarıyıl veya yıl derslerinin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavları açılır.
(7) Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan veya tanınmayan öğrenciyi sınava almayabilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar.
(8) Sözlü sınavlar, öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır.
(9) Derslerle ilgili ara sınavlar, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavları o dersi veren öğretim elemanı tarafından, bulunmaması halinde ilgili bölüm başkanı veya Müdür tarafından belirlenen öğretim üyesinin sorumluluğunda yapılır.
(10) Sınavlarda soruların ağırlık yüzde oranları, sınavın süresi, kitap ve diğer kaynakların kullanılıp kullanılmayacağı öğrencilere sınavdan önce duyurulur.
(11) Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan liste ve tutanak sınav sonunda Öğrenci İşleri birime verilir.
(12) Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin diğer esaslar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartları
MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:
a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,
b) Laboratuvar, uygulamalar, seminer ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az            % 80’ine katılmış olması,
c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.
(2) Öğrencinin aldığı bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için, bu Uygulama Esaslarında belirlenen şartların tümünü yerine getirmiş olması gerekir; tüm şartları yerine getirmeyen bir öğrenci o dersi tekrarlamak zorundadır.
Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava girememe
MADDE 19 – (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Yüksekokul Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.
(2) Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.
(3) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Ancak, Türkiye’yi, üniversitemizi veya yüksekokulumuzu yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları ara sınav, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavları için, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
(4) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan bir dersin ara, yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.
Sınav düzeni
MADDE 20 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.
(2) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.
(3) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması
MADDE 21 – (1) (Değişik: SK-08/08/2017-476/08) Bir sınavın veya yarıyıl içi ya da yıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren on gün içinde öğrencilere duyurulur.
(2) (Değişik: SK-08/08/2017-476/08) Bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde en geç o sınav gününü izleyen on gün içinde Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 22 – (1) (Değişik: SK-08/08/2017-476/08) Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Yüksekokul Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Müdürlük tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
(2) Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.
Derste başarısızlık
MADDE 23 – (1) Bir derste başarısız olan öğrenci, o dersi bu Uygulama Esaslarının 18 inci maddesinde yer alan tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.
(2) Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlayacağı yıl için o dersin teorik/uygulama kısmına devam etmeyebilir. Ancak, bu öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve bu Uygulama Esaslarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları yeniden yerine getirmek zorundadır.
(3) Yılsonu ve bütünleme sınavı yapılmayan uygulama ağırlıklı derslerde ve laboratuvar derslerinde başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadır.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 24 – (1) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun en az 60 olması zorunludur.
(2) Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için, o dersin yarıyıl sonu/ yıl sonu veya bütünleme sınavından tam not 100 üzerinden en az 50 not almış olması ve 25.maddenin (b) bendi uyarınca hesaplanan başarı notunun da tam not 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
(3) Öğrencinin mutlak değerlendirme sistemine göre almış olduğu başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Puan      Başarı Derecesi
85-100  
  AA
70-84   
   BB
60-69  
    CC
50-59
     DD
49-00
      FF
(4) (Değişik: SK-08/08/2017-476/08) Ayrıca; B (Başarılı) notu ortalamaya katılmayan not ve D (Devamsız) notu geçici not olup, bunlardan;
a) D notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.
b) B notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c) (Mülga: SK-08/08/2017-476/08)
(5) (SK-08/08/2017-476/08) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan almış olduğu ders/derslerle ilgili muafiyet talebi Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 23 Mayıs 2017 tarih ve 474/18 sayılı kararı ile kabul edilen Muafiyet ve İntibak Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.
Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi ile ortak zorunlu derslerden muafiyet (Başlığı değişik: SK-19/01/2016-452/06)
MADDE 25 – (1) Öğrencinin bir derste veya dönemde sağladığı başarı notu o dersi veya dönemi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Derslere devam zorunlu olup, zorunlu dersler için başarı notu; dönem içi ara sınav notlarının ortalamasına karşılık gelen katkı puanıyla yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun toplanması ile elde edilir. Seçimlik dersler için başarı notu; dönem içi ara sınav notuna karşılık gelen katkı puanıyla yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun toplanması ile elde edilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 almış olması ve başarı notunun en az 60 olması gerekir. Tüm notlar 100 üzerinden verilir ve not hesaplamasının her aşamasında kesirler en yakın tamsayıya çevrilir.
b) Aşağıda belirtilen katkı puanları, muafiyet notuna, muafiyet söz konusu değilse, yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınav notuna eklenir (ya da çıkartılır) ve bu şekilde hesaplanan not, başarı notu olarak değerlendirilir.
Ara Sınav Not Ortalaması Katkı Puanı
100-95
                         15
94-90
                           14
89-85
                           13
84-80
                           12
79-75
                           11
74-70
                           10
69-65   
                          8
64-60   
                          6
59-55   
                          4
54-50  
                           2
49-40
                            0
39-35
                          - 2
34-30
                          - 3
29-25
                          - 4
24-20
                           - 5
19-10
                          - 6
9-0
                             - 8
Katkı puanı ile elde edilecek değer 100’ü aşamaz. ( “-" olan katkı puanı yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme notundan indirilir.)
c) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartlarını yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından yılın son haftası içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne verilir ve ilan edilir. Bu öğrenciler bu dersten  (D) notu alırlar.
d) Bu Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sorumlu olduğu tek dersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve 18 nci maddenin birinci fıkrasının a, b, ve c bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci o derste sağladığı yıliçi notuna bakılmaksızın sınavda 100 üzerinden en az 60 almış olması halinde o dersi başarmış sayılır.
e) Zorunlu derslerin yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme şartlarının tümünü yerine getirmiş ve bir yarıyılda en az bir, iki yarıyılda en az iki ara sınavı yapılmış olmak kaydı ile dönem içi ara sınav not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve daha yüksek olması durumunda, öğrenci yıl sonu ve bütünleme sınavından muaf tutulur. Seçimlik derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme şartlarının tümünü yerine getirmiş olmak kaydıyla dönem içi ara sınav notunun 100 üzerinden 80 ve daha yüksek olması durumunda, öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavından muaf tutulur. Başarı notu yarıyıl içi/yıl içi notuna bu maddenin (b) bendindeki katkı puanı eklenmek suretiyle belirlenir. Muaf olan öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girmezler.
f) (SK-19/01/2016-452/06) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin başarı notları dersi veren birimin ders tanıtım formunda belirtildiği şekilde uygulanır.
g) (SK-19/01/2016-452/06) Her yıl güz yarıyılı başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 55 (ellibeş) puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 55 (ellibeş) ve üstü puan alan öğrencilerin notu transkripte işlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sınav evrakının saklanması
MADDE 26 – (1) Sınav kağıtları, ödevler gibi evraklar Yüksekokul Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır ve bu sürelerin sonunda imha edilir.
Giyim ve genel görünüş
MADDE 27 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.             
Tebligat
MADDE 28 – (1) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri adrese posta ile gönderilmek veya Yüksekokul tarafından ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, en geç bir hafta içinde ilgili öğrenci bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adreslerindeki değişiklikleri bildirmemiş veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Öğrenime ara verme izni
MADDE 29 – (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından bir defada en az bir öğretim yılı süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında belirtilir.
(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir öğretim yılı süreli ara verme izni, izin verildiği yılın başlangıcından takip eden yılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.
Haklı ve geçerli mazeretler
MADDE 30 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile öğrenciye, mazeret sınavları açılabilir ve aşağıdaki hallerde öğrenime ara verme izni verilebilir:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,
f) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,
(2) Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.
(3) Bir disiplin uygulaması olarak, bir önlem niteliğinde de olsa, üniversiteden uzaklaştırılmış olmak mazeret sayılmaz.
Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi
MADDE 31 – (1) Bir dersin kredisi, o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.
(2) Bu Uygulama Esaslarının 24 üncü maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(3) Genel not Ortalaması 80 ile 84.99 arası not almış olan öğrencilere onur, 85 ile 100 arası not almış olan öğrencilere yüksek onur listesine geçtiklerini belirten belge verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.
(4) Öğrencilerin diploma dereceleri, notlara ait öğrenci bürosunda saklanan orijinal belgelerden yararlanılarak belirlenir.
Diploma
MADDE 32 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından verilecek diplomalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde düzenlenir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.
Kayıt silme
MADDE 33 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan esaslar
MADDE 35 – (1) 09/09/2003 tarihli ve 296/2 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – (1) Bu Uygulama Esasları 2012-2013 öğretim yılında 1 inci sınıfa, 2013-2014 öğretim yılında 2 nci sınıfa ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.
Geçici Madde 2 – (1) Bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici madde 1 kapsamına girmeyen öğrencilere, 20/09/2011 tarihli ve 390/3 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 – (1) (SK-19/01/2016-452/06) 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiği 26 Kasım 2014 tarihinde Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Uygulama Esasları, Senato kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.


Back to content | Back to main menu